Lujza Nedobrá-Žáková

(6.3.1901 Praha, Nusle – ?)

Herečka, spisovateľka, prekladateľka

Život a profese

Svoju hereckú kariéru začínala na východnom Slovensku na prelome 20.-30. rokov 20. stor. v súkromnej spoločnosti, neskôr vo Východoslovenskom národnom divadle v Košiciach. Po roku 1935 sa stala členkou hereckého súboru  v Tylovom divadle v Prahe.

Venovala sa  literárnej aj publicistickej činnosti. Publikovala v periodikách a časopisoch Elán, Slovenský východ, Svobodné slovo, Vesna, Živena a i. Vo svojich článkoch sa zameriavala na otázky a problematiku feminizmu. V r. 1930- 1931 pôsobila ako redaktorka Vesny. R. 1930 literárne debutovala románom z juhoslovanského prostredia Zlatá zmija. Na pozadí príbehu lekárnika Avakuma Hadžieva zobrazuje dve lásky jeho života, prvej manželky Milice z Belehradu a Slovenky Ljubice, ktoré sú úplne protikladné. Ústrednou líniou je predostrenie útrap žien v manželských zväzkoch, nesplnené sny, túžby. Poukazuje na národné odlišnosti, ale aj rôzne životné štýly, ktoré sa odrazili v ich vzájomných vzťahoch.

Svoj román prepracovala aj na konverzačnú drámu, ktorú uviedli divadlá v Košiciach i v Prahe. Dramatizácia a premiéra v Prahe bola súdobou tlačou označená ako podpriemerná, nedramatická a jej účel bol skôr „kultúrne sblížovací“. Hra bola označená za konvenčnú drámu o manželskej nevere.

Jej ďalšiu dramatickú tvorbu, hru Útek zo života (1932), čerpajúcu námet z prostredia slovenských kúpeľov, uviedlo SND v Bratislave.

Venovala sa slovensko- českým prekladom a opačne. Preložila hry Čierny Peter od B. Foita (1931) a Kráľovnin náhrdelník  J. Orta a J. Hradčanského (1932), v rukopise zostal preklad Vichřice života od E. Ruska a J. Štefančíka.

Zdroje

ĎURÁNOVÁ, Ľudmila a kol. Lexikón slovenských žien. Martin: Národný biografický ústav SNK, 2003. 288 s. ISBN 80-89023-30-4.

NEDOBRÁ- ŽÁKOVÁ, Lujza. Zlatá zmija. Žilina: Slovenská krajina, 1930. 73 s.

NEDOBRÁ- ŽÁKOVÁ, Louisa. Zlatá zmije (Filosofka Olga). Praha: Neubert, 1931. 47 s.

UHLÁR, Rudolf. Dve slovenské premiéry v Prahe. IN: Elán: Mesačník pre Literatúru a umenie. 1930, roč. 1,  č. 4, s. 9. [online] [citované 14.6.2016] Dostupné na internete: <http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Elan/1.1930-1931/4/9.png>.

– Lucia Valková –