Dora Hanušová

(1841 - 1920)

učitelka, překladatelka, žurnalistka

Narodila se ve Lvově. Jejím otcem byl filozof, etnograf, kritik a literární historik Ignác Jan Hanuš (přítel Boženy Němcové). Díky rodinnému zázemí se jí dostalo nadstandardního domácího vzdělání. Složila univerzitní zkoušku z francouzštiny a také tento předmět vyučovala. Byla zastánkyní ženské emancipace a spolupracovnicí Karolíny Světlé v Ženském výrobním spolku. Tento spolek organizoval vzdělávací aktivity a kladl si za cíl dát ženám možnost samostatné a nezávislé obživy, aby nerozšiřovaly řady městské chudiny. Hanušová byla také členkou Amerického klubu dam a přípravného výboru dívčího gymnázia Minerva.

V 70. letech 19. století spolupracovala s Paulinou Královou na překladu románu Waltera Scotta Waverley aneb Před šedesáti lety, který vyšel roku 1875. Tento překlad je považován za první moderní český převod Scottova historického románu. Vyznačoval se krácením celých pasáží (např. odstranění úvodu i autorovy předmluvy, kterou překladatelky nahradily svou vlastní). Ve své předmluvě se překladatelky identifikovaly jako přispěvatelky do důležité tradice Scottových překladů, která se v Čechách budovala téměř celé 19. století. Také zde vyjádřily svou strategii, která se dá označit za adaptační, a kde zdůrazňují důležitost předání barvitého a svěžího líčení krajiny a poměrů ve Skotsku. Jejich text je stručnější, dějovější, silněji romantický a ukazuje zájem o historicko-faktické souvislosti (je zdůrazněna úloha překladu jako způsobu poznání cizí kultury).

Vlastní publicistické práce publikovala Hanušová od roku 1875 např. v časopisech Ženské listy, Ženský svět, Koleda, Lada či Ruch. Žánrově se jednalo o cestopisné čtry, novely s popisy krajiny s náznakem příběhu a milostnými zápletkami.

Dora Hanušová pokračovala v překladatelské práci převodem dalšího Scottova románu Kenilworth (1877). Přeložila i romány Charlese Dickense Nikudy ven! (1881-1890 sešitově) a David Copperfield 1,2 (1903). Hanušová zemřela roku 1920 v Praze.

Dílo

SCOTT, Walter. Waverley, aneb, Před šedesáti lety. Překlad Paulina Králová a Dora Hanušová. V Praze: Theodor Mourek, 1875. 431 s. Bibliotéka klasických spisův cizojazyčných i původních románů; sv. 13.

SCOTT, Walter. Kenilworth. Překlad Dora Hanušová. Praha: J. Otto, [1910?]. 348 s.

DICKENS, Charles a COLLINS, Wilkie. Nikudy ven!. Překlad Dora Hanušová. V Praze: Al. Hynek, [1888]. 228 s. Česká bibliotéka rodinná; roč. 3, sv. 10.

DICKENS, Charles. David Copperfield. Překlad Dora Hanušová. Praha: E. Beaufort, 1903. 768 s.

Zdroje

HRALA, Milan, ed. Český překlad II (1945-2004): sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005. V Praze: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005. 394 s. 

KALIVODOVÁ, Eva. Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron?: o rodu v životě literatury. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 249 s.

MOHROVÁ, Hana. Historický román Waltera Scotta v anglo-americkém kontextu a v českých překladech [online]. 2008 [cit. 2018-06-05]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/61681. Vedoucí práce Eva Kalivodová.

SECKÁ, Milena. Americký klub dam: krůček k ženské vzdělanosti. Praha: Národní muzeum, c2012.